lördag, april 08, 2006

Förspråk

Ur Gustaf I:s Bibelöversättning 1541:

Förspråk på S. Pauli Epistel til Philemon.

Thenna Epistel giffuer före itt mesterlighit liufflighit Exempel om Christelighen kärleek, Ty här see wij, huru S. Paulus vndfåår then fattigha Onesimum, och fördagtingar honom för hans Herra ganska kärligha, och steller sigh icke annars, än som han hadhe warit then samma Onesimus, som brutit hadhe.
Doch gör han thet icke såsom medh wold eller twång, som han wel hadhe mått, vthan läter fara sin rett och macht, ock skal haffua sin rett fördragh. Lijka som Christus giordt haffuer medh sin fadher, så gör ock Paulus medh Philemon för Onesimo. Ty Christus haffuer ock låtet fara sin rett, och offuerwunnet sin fadher medh kärleek och ödhmiukt, at han moste affleggia sina wredhe och godha rett, och tagha oss til nådher för Christi skul, som så alffuarligha legger sigh vth för oss, och tagher sigh thet så när om oss.

Inga kommentarer: