tisdag, juli 11, 2006

Slaveriet i NT

Jag är hemma med feber och ont i halsen, och kom att titta efter hur många pro slaveriställena i Nya testamentet egentligen är.
Och fann följande uttalanden om Slaveriet, emot och för, i krono-logisk ordning:
c:a 57 Paulos själv i brevet till Filémon; Paulos skickar den för-rymde Onésimos (= den snälle/nyttige) tillbaka till sin herre Filémon:
v.12 såsom sände jag åstad mitt eget Hjärta
v. 16 nu icke längre såsom en träl,
utan såsom något vida mer än en träl: såsom en älskad Broder.
Detta är han redan för mig i högsta måtto,
så mycket mer då för dig,
han, din Broder både efter Köttet och i Herren!
v. 17 Om du alltså håller mig för din medbroder,
så tag emot honom såsom du skulle taga emot mig själv. (1917)
--------------------------------------------------------------------
c:a 100 Efesos. Antagligen samme Onésimos (nu Biskop i Efesos) i Efesier: 6:5-8 om slaven, 9 om herren.
c:a 140 Rom. Marcion i Kolosser (samma text som Efesier, men förkortad och med andra värderingar!!!):
Kol 3:22-24, 25 om slaven, 3:26-4:1 om herren.
---------------------------------------------------------------------
c:a 140 Alexandria. 1 Petrus 2:13-3:18a "om undersåtares, tjänares och makars plikter" (ingresser i 1917)
---------------------------------------------------------------------
c:a 155 Pastoralbrevs-kretsen i Smyrna:
Titus 2:9-10 skicka sig dem till behag
1 Timotheos 6:1-2 så att icke Gud och läran bliva smädade
---------------------------------------------------------------------
1981 Riesenfeldts 40-miljonersöversättning i 1 Kor 7:21 Och även om du kan bli fri, så förbli hellre vad du är…
Svaret är alltså det alexandrinska 1 Petrus och Smyrna-kretsens Pastoralbrev; summa 3 ställen, hälften av de 6 misogyna - som ju oxå finns i 2:a århundradets pseudo-epigrafiska Petrus- och Pasto-ralbrev samt i Smyrna-upplagans tillägg i 1 Kor 11 och 14.
Ställena visar en tydlig progression från Paulos själv, som tydligt förutsätter slavens fulla mänsklighet och förnekar slavens sociala under-ordning (jfr Gal 3:25, 26-29), till Riesenfeldts fasansfulla förbli hellre vad du är även om du kan bli fri... (jfr med 1917s över-sättning av samma vers).

2 kommentarer: