måndag, juni 28, 2010

Sufficiency and Scripture.

In the concluding section of Book II Chapter VIII Dr Hooker says:

"Two opinions therefore there are concerning sufficiency of Holy
Scripture, each extremely opposite unto the other and both repu-gnant to truth.

The schools of Rome teach Scripture to be so unsufficient, as if, except traditions were added, it did not contain all revealed and
supernatural truth, which absolutely is necessary for the children of men in this life to know that they may in the next be saved.

Others justly condemning this opinion grow likewise into dange-rous extemity, as if Scripture did not only contain all things in that kind necessary, "but all things simply", and in such sort that to do anything according to any other law were not only unne-cessary but even opposite unto salvation, unlawful and sinful.

...so we must likewise take great heed, lest in attributing unto Scripture more than it can have, the incredibility of that do cause even those things which indeed it hath most abundantly to be less reverently esteemed."

lördag, juni 19, 2010

Tidigare svar

Beträffande "grundtext", så är det så att om det inte finns något original, så finns det ingen grundtext.

T.ex. skall jag spela Mozarts Ah, vous dirai-je maman (blinka lilla stjärna) så köper jag Henles utgåva efter manuskriptet, Mozarts egenhändiga. Samma med Schuberts Winterreise.

Men för Bibeln finns inga texter äldre än 2:a århundradet för NT och ett par århundraden äldre ändå för GT (Döda havs-rullarna).

Många av texterna i NT är ett sekel yngre än Paulos. En del tillägg är från Byzantinsk tid; 500-700-talet, en del från parisiskt 1100-tal.

Idé-historien är central för förståelsen. Fanns inte idén så kan det inte betyda det.

Beträffande porneía...

Sakral prostitution är inte prostitution i vår mening, utan KULT; 2:a Budet.

Roten por/per (Jonisk dialekt) finns på Sanskrit och är samma som vårt "föra", alltså: jag f ö r dig till slavmarknaden och säljer dig till templet – och tar karma-poäng för det! På grekiska har det ofta en nyans av "över havet". Slavar köptes långt ifrån.

Fenomenet förekommer fortfarande i Indien.

Kvinnan/slaven är alltså templets egendom – och eventuella pengar är en from gåva till templet. Gräsligt som det är.

I texter från 2:a århundradet synes den sakrala prostitutionen ha av-sakraliserats, flyttat ut på stan... Alltså blivit prostitution i vår sentida mening. Samtidigt blir ordet ett abstrakt substantiv, från att ha varit ett verb.

Porneía kan inte heller användas med en kvinna som subjekt; det är mannen som är pórnos/pornois, inte kvinnan.

Enligt antikens könsuppfattning kan kvinnan inte vara subjekt över huvud taget. Det är det alltid mannen som är. Vilket leder till för oss underliga konsekvenser, där kvinnan ibland står som for-mellt subjekt, i satser där hon blir a n v ä n d... För den inblandade kvinnan finns substantivet/adjektivet pornä.

Vad jag förstår är porneía och liknande ord v e r b t.ex. i Buden, och först i NT (2:a århundradets pseudo-epigrafier blir de under Hellenistiskt inflytande) abstrakta substantiv. Och det är det abstrakta substantivet som används i t.ex. lexica.

Beträffande "otukt" (alltså icke-tukt, bristande måtta/kyskhet) så är det – som andra abstrakta Begrepp (di gamla grekerna tänkte alltså inte abstrakt utan högst konkret) en teologiskt term från Skolastisk tid, ofta utbytbar mot hor, som i sin tur är ett legalt renässans-begrepp: dubbelt/enkelt hor (hor = por). Ordet verkar ha varit ovanligt innan 1917. 1526/1541 säger "hoor", respek-tive "otucktigheet" (Mark 7:21)...

Och, som sagt, i översättningar blandas termer och ord (och språk!) om varandra; porneía blir moixeía, blir hoor, blir otukt...

Många förändringar av de Heliga Texterna i anti-Modern riktning har också införts under inflytande av RSVs översättningsteori Dynamic Equivalence från 1940-talet. En del så sent som på 1970-talet.

Slutsatsen blir: att det är de ideologiskt o-intressanta passagerna som fortfarande översätts korrekt efter 2:a århundradets gamla pålitliga latinska översättning från Nord Afrika (ett afrikanskt latin).

Frågor och Svar.

Q. ”Jag skrev för en tid sedan till dig och frågade angående en del begrepp i bibeln, särskilt det grekiska ordet 'porneia'. Du skickade mig ett schema över ordens användning i Bibeln. Det är en del saker jag skulle vilja fråga dig om.

Jag ser att du har skrivit om något du kallar för 'Buden'. Vad är det? Jag är, som jag sagt, ytterst lite kunnig om teologi, grekiska filosofier, historia osv. Kan ej grekiska. Jag försöker på egen hand att djupstudera bibeln och har mest bara 'den information att tillgå som jag kan googla mig fram till på Internet.”

A. 10 Gud Bud. Judarna kallar dem de 10 Orden.

Q. ”Eftersom NT är skrivet på grekiska så försöker jag att få reda på mer om hur man använde ord och begrepp på den tiden där. Hur man tänkte osv. Men det är mycket svårt att hitta riktigt utförliga beskrivningar och information som man kan lita på."

A. Finns knappast något. Det är (varierande - och instabila ;=) dogmatiska "förklaringar" som gäller. Akademin som helhet är sedan 1:a årtusendets mitt bemängd med nyplatonism: alltså gnosticism, essentialism och idévärldsföreställningar.

Q. "Jag har hittat en bok som heter "The family in Greek history" där man går igenom bl. a. ordet 'moicheia', dess etymologi och användning. Man tar bl. a. upp det du skrev om att detta behövde inte handla om äktenskapsbrott i vår betydelse utan om att en man förförde någon kvinna, fru, syster, ogift dotter osv. som bodde i samma hus som en annan man och var beroende av denne.”

A. Moixeía (jag transkriberar så, för att markera att 4:e ljudet är ett Jota, som i Spanskan) betyder svek. Inget annat. Nämligen svek mot Huset och Klanen, först Husbondens, i Ezraisk tid (från 398) varje mans och från Jesu tid inkluderande Husbonden. Hos Paulos medlemmarnas svek mot Hus-Församlingen (Kor 6:9-11).

Våra föreställningar om ”Incest” kommer från den nyplatonisti-ske Kejsar Ludvig den Fromme (nyplatonistiskt from, inte kristen) som tvingade kyrkomötet i Paris 829 att anta hans helt o-Bibliska lära om 7 Förbjudna led; en in-läsning av denna i grunden gnostiscistiska lära i just Leviticus 18…

Detta var delvis gällande svensk rätt ända till 1980, då Riksdagsledamoten, Rådmannen Inga Lindquist (m) genom en utredning fick det avskaffat.

Stället handlar i stället om Husbondens auktoritet (inkl. att döda Hushållets medlemmar, jfr. 5:e Budet, eller i svensk press ”hedersmord”) i sitt Hus; alltså: Du skall icke avtäcka (din moders, systers, svägerskas osv. blygd), dvs. Husfadrens blygd…

När 7:e Budet i Karolinsk tid omvandlades till Hustruns äktenskapsbrott (mannens står i 10:e Budet)... OBS! att räkningen har ändrats flera gånger och alla traditioner räknar olika, fanns alltså inte längre något bud om trohet mot Husbonden, och Dr Martin Luthers teologiska barnbarn fick uppfinna den s.k. Hustaflan 1579, som länge spökat i historieromantisk historieskriving…

Notera att i förmodern text beskrives ofta Evas dotter kvinnan, som subjekt trots att (även när) hon är objekt

Q. ”När det gäller begreppet 'porneia' så verkar det mycket svårare att hitta någon utförligare beskrivning om hur det användes på denna tid. Det skulle ha att göra med prostitution – sär-skilt med slavar – som köptes och såldes. Men sedan hur det användes på den tiden är det svårt att få fram någon precis beskrivning av. Man har utvidgat detta begrepp till s.k. "otukt" senare. Jag undrar; har du något tips på litteratur – liknande den jag angett ovan – där man sakligt går igenom ordens etymologi och användning?”

A. Det bästa jag har funnit är Dictionnaire Étymologique de la Lange Grèque, 4 volymer 1966-1990, av Père Chantraine, m.fl. som på traditionellt franskt vis visar exempel på ordens härkomst, miljö, första kända uppträdande i språket, varierande användning över tiden, m.m. Alltså sådant som – ehuru självklart i Frankrike ända från le Grand Siècle – av engelsk-språkiga anti-moderna (nyplatonistiskt influerade) avfärdas som ”relativism” och ”post modernism”…

De engelskspråkiga lexikon, t.ex. Liddell-Scott, som finns är alla ny-platonistiska (Oxfords inflytande alltsedan 1100), dvs. sexualiserade, och därför oanvändbara.

Porneia har alltså gemensam rot med vårt ”föra” och finns även på Sanskrit. Ordet betyder alltså mycket konkret ”marknadsföra”, dvs. jag för dig till marknaden och säljer dig till Templet för sakral prostitution (och plockar karma-poäng för det). Detta förekommer ännu i Indien. På grekiska blir roten per- eller por- beroende på dialekt och ordet har en biton av ”över havet”, slavar köptes fjärran ifrån.

Q. ”Och även när det gäller andra grekiska ord som används i Bibeln. Jag tycker mig märka att det är svårt att – om man läser konservativt kristna skrifter – få fram sakliga och ärliga beskrivningar om hur det egentligen var.”

A. Kartan (i detta fall författarens personliga dogmatik) gäller alltid för mer än terrängen!

Q. ”Man vill gärna att det ska 'passa' in i den tolkning man ger orden i Bibeln. Jag vill ha en helt vetenskaplig och historisk beskrivning av orden användning i det vardagliga Grekland på den tiden. Om det går.”

A. Det finns i och för sig mycket material i form av de papyrer som hittats i kökkenmöddingar i Egypten sedan 1888 (Oxyrynchos). Oerhörda mängder av text, ofta privatbrev, vardagsjuridik, osv. Detta (till stor del opublicerade material) visar alltså hur orden uppfattades i dåtidens Pigeon-English; koíne, Pascalidu-svenska som en lärare sa… till stor del identiskt med Bibelns grekiska, alltså.

Däremot inte med dåtidens artificiella akademiska grekiska, som jag betvivlar någonsin har funnits i verkligheten (jag tror alltså att Kon-stan-tinó-polis alltid har hetat I-stan-bul på gatunivå ;=)

Bibelgrekiskan är alltså ett andra-språk, till stor del lärt på skolbänken (och därmed mera grammatikaliskt korrekt än ett första-språk inlärt på köksgolvet – och med större ordförråd). Den var världsspråket omkring år 0 och följande sekel.

Ett intressant exempel är den s.k. Codex Bezae i Cambridge, alltså en kopia (440-tal) efter (antagligen) Ireneos egen grekisk/latinska Evangeliebok i Lyon, där en Syrisk handelskoloni talade Syriska som barnkammarspråk, Grekiska bland sina vänner och kollegor, Latin med överheten, och kanske en smula Galliska, därtill…

När Evangelieboken skulle kopieras var sidorna något slitna, så att skrivaren fick rekonstruera både Grekiska och Latin (men behärskade inte någotdera ;=). Resultatet har ofta setts över axeln, men är ett utomordentligt spännande exempel på hur flerspråkiga miljöer fungerar.

Problemet med Bibeln är att redan 1:a årtusendets ”kristna” akademiker (= pla-tonister, från 1100 utropade till Kyrkans Fäder och Lärare) skrev på den akademiska grekiskan, som har mycket v i d a r e bemärkelser än koíne och framför allt än den teologiskt/tekniska specifika bibelgrekiskan.

Det blev alltså (mycket tidigt) missvisande, men gossarna var framför allt Ny-Platonister!

Ett mycket åskådligt exempel är epithumía; begär, som alltså på Bibelgrekska (alltid) är materiellt: Girighet (ett centralt Begrepp i Bibelen), men på akademisk grekiska kan var vilket begär som helst, och alltså innefatta även sexuellt begär => 1917:s begär-else…

(jag undra vem Else är?)

I äldre svenska översättningar förekommer heltvisst begär-else som ett teologiskt begrepp, men översättningarna av epithumía blir oftast rätt, t.ex. i 1 Tess 4:1-7, som ännu i den danska Bibeln (liksom förr i den svenska) handlar om att behandla Nästan hederligt i affärer, och länge användes vid Biskopsvigningar, då som ”bevis” för Lateranum II:s läror om Obligatoriskt Celibat (snart uppfattad som Abstinens – för präster och biskopar), men numera används som ”bevis” (sedan NT 1981) för de anti-Modernas gnosticistiska läror om homosex.

Q. ”Du skriver att den rätta definitionen av ordet porneia är 'sakral prostitution el vanlig prostitution. Det tycker jag verkar stämma. Men jag kan dock inte helt hålla med dig om att man bara kan definiera begreppet så när man läser Bibeln. Det tycks ibland användas om andra saker också.”

A. Redan i GT kan porneia ses som moixeía; svek, mot Gud och beskrivas (hos t.ex. Hosea) som äktenskapsbrott... Det är att anmärka att den sentida tolkningen äktenskaps-brott kommer från Kejsar Ludvig den Fromme och det Karolingiska Imperiets kamp mot Klanerna och Polygamin.

Hövdingens andra-hustru beskrevs som ad-ultera eller super-ducta; till-förd. Adaltrach kallas hon i irländsk rätt från 1:a årtusendet, t.ex.

Poängen (för mig) är att denna hustru alltså var exogam (just vad grandoncle Ludvig ville åstadkomma med sina 7 Förbjudna leder ;=) medan normen ända in i vår tid (och ännu i för-Moderna kulturer/Samhällen/kretsar) har varit/är endogami; att parterna har en gemensam härstamning (ofta missförstådd som en abstrakt ”jämbördighet”).

Ny-platonisterna i Academia/Stat/Kyrka erkände alltså endast den endogama hustrun som Maka, men efter 1139 för präster inte alls (sönerna förklarades av Lateranum IV 1215 vara Bastarder och kunde inte bli präster, dvs. efterträda sin far). Döttrarna räknades (som vanligt hos gnosticister/platonister) inte...

Q. ”T ex i Korintierbrevet så används det om en man som har en förbindelse med sin styvmor. Detta knyter an till 3 Mosebok 20:10 ff. Där är en lista på incestuösa förbindelser. Vad jag har läst hade grekerna då inget ord för incest.”

A. Se ovan. För övrigt betvivlar jag starkt (av Idéhistoriska skäl) att 1 Kor 5 är autentiskt.

Q. ”Sen har vi 1 Tess.4:1.8. Där handlar det om förhållningssättet till den egna kroppen. Detta kan rymma flera tolkningar. Porneia ska vad jag förstår motsvara hebreiskans 'zenut'.”

A. Kom tyvärr inte så långt att jag lärde mig hebreiska (vilket var det jag hade sett fram emot). Men här är tydligen flera fällor. Exegeterna nuförtiden vill tolka tó eautoû skeûos; sitt eget käril/kropp, som käril/svagt käril/kvinna/hustru (så redan 1917) och skyller detta på ”rabbinerna” (det gör de ofta numera...) – men åtskilliga av dessa var ju (som i Islam) själva nyplatonister…

Q. ”Jag kan inte se annat än att de grekiska orden o begreppen inte alltid är en exakt motsvarighet till de hebreiska begreppen. Man använde grekiska för det var det språk man hade till hands för att kunna göra sig förstådd. Då fick man ta de ord som låg närmast till hands. Är det inte så?”

A. Jo, så är det alltid. Man överförde hebreiska teologiskt/tekniska begrepp till en annan språkstruktur. Och så blir det också inom ett språk, medan rådande språkteori inom Exegetiken är gnosticistisk/nyplatonistisk och menar att ordets betydelse är en och fix (en realie i idé-världen).

Därmed behandlas lustigt nog alla språk, ordklasser, tempi, osv. efter RSV 1947/1953inte alls som fixa, utan som utväxlingsbara med varandra. Översättarens (omedvetna) uppfattning styr!!! Text och tolkning blandas.

onsdag, juni 09, 2010

The Woman in the Temple Yard

A note on alias John 7:53 to 8:1, sometimes used as a proof text for “love the sinner, hate the sin”. This is n o t original to the gospel of John, as many take for granted.

Codex Bezae shows that it originally followed Luke 21:37, con-trasting Judas's treason toward his Master to the woman's different kind of faithlessness toward her, the Husbander/Pater familias.

The parallel stories about Abram and Sarah in Genesis 12:11ff, 20:2ff and Isaak and Rebekka in 26:7ff show, however, that the point was precisely the approval or not of the Pater familias.

Obviously, Jesus' attitude was too lax for the Philosophically minded and the story of the woman in the Temple yard was cut out around 200 AD (out of the Alexandrian redaction), and "re-stored" only in the 5th to 6th century Byzantine redaction, and then to three different places in the gospel of John 7:36, 7:53-8:11 and 21:25, which lacks the Matt 5 and 19 stories about 7th Commandment moixeia.

This sometimes proof text for “love the sinner, hate the sin” is thus rather instable, and as such, a proof of the continuous pro-grammatic manipulation for Ecclesiological and Socio Political purposes of the Sacred Text in European Neo Platonist Academia, since the Imperial Academia Palatina at Aachen/Aix la Chapelle 1200 years ago (continued by its successors at Fulda, Oxford and Sorbonne).

Possible Dreams in Swaziland

With this post I want to plug the work of my dear Blog friend Dr Mailthri Gonitelleke from Australia, who intermittentlly is a barefoot doc in Swaziland. Click on the Headline to see a video about his work!

söndag, juni 06, 2010

Comment's Policy

I have changed my policy for comments. Only Google accounts may hencewith comment, which should take care of Chinese porn...

29 Years Ago Today

Twenty nine years ago today, on June 5, 1981, the Center for
Disease Control's Morbidity and Mortality Weekly Report
(MMWR) published a report of five cases of Pneumocystis
carinii pneumonia
(PCP) among previously healthy young
men in Los Angeles. All of the men were described as "homo-sexuals"; two had died.

And thusly were the first cases of what is now known as AIDS
introduced to the world.

Twenty nine years ago the numbers of those infected were most
likely small enough to have been brought under control had the
situation been treated like any other health issue.

Twenty nine years later the numbers of those infected represent
a world wide pandemic of disease that continues to claim life
after life, particularly in the parts of our world where access
to medicines and medical care is less than adequate. Control
remains a distant and elusive goal.

To our eternal regret and damnation, this medical condition was
not treated like any other health issue. Politics, prejudice, igno-
rance, stigma, and moralization were allowed to seize control
from science and medicine.

In the United States the first to be identified as infected repre-
sented the "four H" club: homosexuals, hemophiliacs, hookers and
Haitians. All were stigmatized. Even hemophiliacs who became in-
fected through infected blood products were treated as pariahs.
The stigma of AIDS persists to this day, affecting housing, employ-
ment, access to medical care, and ordinary social interaction.

Ignorance about how the syndrome of disease was transmitted
created an atmosphere of fear and distrust. When it is unclear
how disease is passed among us, we react and overreact rather
than seek to find the truth.

Politics immediately inserted an ugly twist to the situation. First
the syndrome was named GRID, which stood for Gay Related
Immune Deficiency
. And with that naming an entire segment of
the population was further stigmatized and essentially dismissed.

Never had a medical condition been so directly connected to a group of people rather than a medical cause.

Two presidential administrations allowed politics to govern
everything from research to care rather than treat the situation
as a medical situation desperate for a proper medical response
rather than a political response. When a presidential adminis-
tration did attempt to address the problem, efforts were ham-
strung by the politics that controlled the Congressional branch
of government.

It seems the only way politics lost sway over the situation was
when things were truly out of control and had begun to threaten
more than just those infected.

Stigma resulted in people being fired from jobs, being evicted
from housing, being refused medical treatment (at one point even
including services after death such as autopsies and embalmings),
being ostracized from social groups and now keeping those who
may be infected from even finding out that information for further
fear of stigmatization by others who might subsequently learn of
their status.

Prejudice already existed against those perceived as different
from the majority. Add to that a medical condition that was
mistakenly presumed to be associated with those same groups,
and prejudice was multiplied. Gay men were already suspect to
most of the population. Hookers were on the margins already
as well. Haitians, being people of color, already knew about
prejudice. Even hemophiliacs were often viewed a being flawed
in some way because of their already existing medical condition.

When moralization gained a foothold in the mix, pretty much
the ultimate confluence of negativity prevailed. Certain
religious leaders were quick to claim God's judgment as the
source of disease. Other religious leaders jumped on the
existing bandwagon against gay men, prostitutes and anyone
else who did not fit within the bounds of their particular
definition of morality. Science and medical science were not
immune to the moralization, nor were the sources of funds that
might be used to address the health issue.

Moralization and stigma drove members of certain communities
underground rather than be subjected to the pain inflicted upon
them. Those who had acted in secret sought further secrecy for
protection. Secrecy and seeking medical care are often self ex-
cluding activities. Secrecy puts others, particularly women, at
great risk of infection. Infection rates reflect that fact all too
clearly.

Faith groups refused to offer some degree of stability to rela-
tionships by dismissing rather than blessing them. Those same
faith groups then condemned any who might seek relationships
without their blessing and further condemned those who were not
interested in being in a stable relationship. Refusing to provide
a source of stability in relationships and subsequently condem-
ning those same relationships enforces hypocrisy.

Some of us have been more intimately involved in this horrific
sequence of events and history than others. Many of us have lost
dozens if not hundreds of friends while we waited as cries for help
and medical attention went unanswered. Some generations sur-
vived decimation by the Vietnam War only to be further deci-
mated by death from this disease. Those of us who managed to
survive both now face the "normal" issues of aging and death....

I suppose the first were in training and preparation for our later
lives.

To her great credit in understanding the Gospel of Jesus Christ,
The Episcopal Church was among the leaders of faith groups first
responding to AIDS. We remain committed even though we often
mistakenly think that those living with HIV are no longer as pre-
sent in our pews. Some have even fallen into the trap of belie-
ving HIV/AIDS has "moved" to Africa, Asia and Central and South
America. HIV/AIDS has become a world-wide pandemic, but it has NEVER left the United States. There are areas in Province IV,
for example, with infection rates that rival sub-Saharan Africa.

Poverty, prejudice, stigma, ignorance and moralization continue
to hold sway wherever they can.

So on this 29th anniversary of the announcement that AIDS had
come to be among us, may we all pause in memory of those who
have died, pause in thanksgiving for those who continue to live
despite HIV, and pause to intercede for a vaccine and a cure to
be found in at least some of our lifetimes.

Pinched from the House of Deputies/Bishops' List with kind permission of Bruce Garner, Exec Council.

A short remark: 29 years ago my Grandmother was dying with Hodgkin's Syndrome, which is similar (Lymphome) to some as-pects of AIDS and believed at the time to be perhaps connected.
I remember talking about it to one of the first Medics in Gothen-burg who specialised in AIDS (he later died from it).

The link between Hemophilia, Haiti and AIDS is, of course, that in the 1970ies we bought blod from Haiti. Further, Immunity was believed to be constant over Time and across the Population!!! That we robbed the Earth's poorest people of their blod, obviou-sly didn't bother us.