onsdag, oktober 12, 2005

Europeiska fantomsmärtor

Med anledning av en diskussion hos Karin Långström Vinge (se länk till höger) om skolpastorers oförgripliga meningar i Sandviken, lägger jag här ut några kommentarer jag gjort om Lateranum IV, mm, i lätt redigerat skick.

Jag har plockat ihop några beslut från Lateranum II, III och IV:

Lateranum II 1139
6, 7, 8 förbjuder präster, munkar och nunnor att gifta sig… ”Orenhet”
13 dito tagande av ränta
17 förbjuder ”incest”, dvs. Kejsar Ludvigs 7 kvasi-bibliska förbjudna leder från 829 (ändras 1215 till 4)
21 prästsöner skall avlägsnas från altarena
1, 2, 25 förbjuder ”simoni”, dvs. den dubbla ansvarslinjen; kyrkoråd osv.
29 förbjuder båg- och armborstskyttars användande mot kristna

Lateranum III 1179
3. Biskopar skall vara födda i äkta säng… (och prästers äktenskap räknas som hor)
7 förbjuder att ta betalt för biskops- och prästvigningar och kyrkliga handlingar (gick aldrig att genomföra).
11 prästers äktenskap och sodomia
23 håller spetälska i Ho-spet-alet. De får inte komma till mässan i kyrkan. Ut ur samhället!
24 inte sälja vapen till otrogna
25 ockrare, dvs. de som tar ränta
26 div. diskriminerande bestämmelser mot judar och saracener (muslimer)
27 uppmanar till krig mot alla möjliga kättare (det dröjde till Innocentius III förklarade korståg mot katharerna 1208).

Lateranum IV 1215
1 bl.a. transubstantiationsläran
3 mer om kättare (denna gången ingår inte valdenser)
14 Klerikal inkontinens, dvs. äktenskap och sodomia
18 Bränn dom!!! (man får nämligen inte utljuta blod...)
21 obligatorisk årlig bikt (storebror hör dig!) för alla, följd av lika obligatorisk mässa (skärtorsdag) annars: Ut ur samhället!!!!
31 Kanikers söner må ej bliva kaniker i pappas kyrka (dvs. ej ens efter prästvignings-dispens. Detta är ett exempel på idévärlds-beslut, kanikens släkt ägde kanonikatet och tillsatte vem den ville!)
67-70 Judar och saracener
71 nytt korståg till Jerusalem

Varje koncilium bekräftar det föregående. Ett medeltida dokumet börjar med en inledning som talar om anledningen och vilka som agerar; Vi efterskrefvne... Och avslutas med Nu beslutar vi detta - och slutligen ett beslut om publicering.
Varg i veum
Resultatet av Lateranconcilierna och en del andra möten - och framförallt vad som samtidigt hände vid Sorbonne, i Oxford och i Bologna - var att 6 fantom-kategorier uteslöts ur Samhället genom att uteslutas ur den Romerska kyrkan.
Kättare (katharer osv), Judar, Muslimer (dessa betraktades såsom tvenne slags arianer, ithy de felade i sin kristologi...), Vanbördiga, dvs. prästsöner (dessa är alltså enligt Roms kanoniska rätt o-äkta och arvlösa. De fick inte heller bli präster eller munkar annat än efter dispens - och en sådan kräver kontakter och kontanter), Sodomitas (varierande tolkningar över tiden) och slutligen Spetälska.
De senare finns inte kvar i dagens Europa (däremot i andra världsdelar) men de övriga fantom-kategorierna är just de som omfattas av lagarna om "hets mot folkgrupp" efter 1945.
Personen var därefter mors civile, civilt död, och kvarlåtenskapen konfiskerades eller delades mellan arvingarna.
På samma sätt lät inkvisitionen fångens släkt betala kost och logi och "omvårdnad"... Någonting för administrationen Bush att tänka på, när deficitet skall betalas...
Allt detta och åtskilligt annat, infördes i Roms Corpus iuris canonici 1243 och sedan i olika staters rättssystem (men långt i från i alla).
Och nej, Rom har inte en annan inställning i dag. Det var formellt staterna som brände - ehuru på kyrko-organisationens befallning.
Det gör de inte i dag.
Begreppsförvirring
Begreppet "homosexualitet" är modernt, inte medeltida. När bibelöversättare i dag (från RSV 1947/1952) skriver "homo-sexualitet", osv. i bibeltexten, så handlar det om moderna anti-moderna socialläror efter 1966. Och 1900-talets socialläror står självklar inte i Bibeltexten - däremot i diverse "översättningar".
San Pietro Damianis begrepp sodomia från omkring 1050 är bakgrunden. Men sodomia är en ensidig, i princip ”heterosexuell” aktivitet för alla (se nedan) medan "homosexualitet" från och med Pater Zerwick 1966 är symmetrisk identitet: "passiv" eller "aktiv", för den nya sociala minoriteten.
Ordet "homosexualitet" betyder inte heller samma sak i dag som när det myntades 1869. betydde det detsamma som 1050, att säd spilldes utan avlande avsikt (alltså egentligen masturbation), från 1890-talet blev det "3:e kön" och från 1960-talet "sexuell orientering som identitet" på det sena 1900-talets essentialistiska sätt.

Även "heterosexualitet" (ordet bildas kring 1890) har förändrats i modern tid. Från att ha varit ett sämre celibat för den som var svag i Köttet, förvandlades det heterosexuella äktenskapet (aldrig någonsin förr definierat som heterosexuellt!) i 1960- och 1970-talet till socialt kvasi-obligatorium: till heterosexism med fruktbarhetskult, genom Focus on the Family och andra.
Klerikal inkontinens
Lateran-koncilierna och den kanoniska rätten befattade sig med präster och munkar och ville att dessa skulle leva i abstinens.
Detta utifrån alexandrinska läror om instrumentellt frälsande abstinenser.
När siten skriver: It is clearly a disciplinary decree, and the "incontinence which is against nature" could be bestiality. så försöker den undvika verkligheten: sodomia handlade om prästers och munkars icke-abstinens – om "disciplin" och begreppet var vidsträckt.
(klicka på rubriken och sedan på Church Documents under Reference info. Och glöm aldrig att propaganda är Roms eget ord!)
Hela nyttan med en fantom-kategori är att den inte låter sig definieras alltför strikt (gärna inte alls), för då kan man inte använda den mot sina politiska fiender!
San Pietro Damiani hade i sin bok Liber gomhorrianus 1050 uppfunnit 4 prästerliga abstinens-brott: 1) med sig själv, 2) med någon annan (man, kvinna, barn, djur), 3) utanpå kroppen och 4) i kroppen (detta sista hade en förhistoria i Kejsar Justinianus’ Novellae i 500-talet).
Obs! 1. att allt detta handlar om att "spilla" säden. Denna bestod av små gossebarn, som alltså hamnade i Limbo, den ort i skärselden varifrån saligheten kan skådas men ej njutas. Att spilla säd var således värre än mord. (Skärselden var ny vid denna tid).
Obs! 2. att detta handlar om den som spiller säden. Inte om den andra deltagaren! Begreppet är ensidigt (San Pietro var ett mycket slaget barn).
Men San Pietro gick mycket längre än så: han uppfann en fantom-identitet; medborgare i Sodom. Dessa var för honom klerker av olika grader.
Sodomia hade ökat och ökade varje år med Kristendomen!
Påven Leo tillbakavisade 1051 i en bulla med det intressanta namnet; Nos humanios agentes; Vi som handlar mer humant, 3 av Pietros 4 metoder. Men resultatet blev 100 år senare i Paris att man började bränna ganymeder, dvs. dåtidens manliga homosexuella stadskultur, dvs. till stor del just klerker.
Både "ohörsamhetens söner": the wrath of God came upon the sons of disobedience [Eph. 5:6] och de fem städerna på slätten; Sodom och Gomorra, osv. and five cities were consumed by fire [Gen 14:24-35], är alltså dåtida bibelreferenser, "bevis", för San Pietro Damianis sodomia. Ef 5:6 har sedermera övergivits, eftersom det inte handlar om S & G (läsningen är en av många sexualiseringar i 800-1100-talets akademiska teologi).
Så det kan inte råda något tvivel om vad detta handlar om... Just nyheten i angreppet på homosexuella män var vid denna tid så oerhört att angriparna fick tala i gåtor.
Småningom fick försvararna tala i gåtor i stället...

Observera! att de nuvarande översättningarna ofta skriver disobedience, ”olydnad”. Men detta är en uppfinning av renässans-absolutismen: Enväldet. I 1100-talet betydde ”lyda” fortfarande lyssna.
För 1100-talets akademiker var alltså sodomia något som klerken kunde lära sig att inte göra! Jfr dagens amerikanska calvinisters snack om ”choice”, life-style, osv.
Ordet "orenhet" om det heterosexuella äktenskapet i Lateranum IIs kanoner 6,7,8, är ett typiskt exempel på socialt dsciplinerande sexualiserad teologi i Karolingisk tid.
”Orenhet” är alltså ett kultiskt begrepp, II Budets: icke tjäna dem. Alltså närmast ett tabu; man blir kultiskt oren genom beröring med annan kult (kontaktmagi).
I det karolingiska vuxendagiset alltifrån Academia palatina i Aachen/Aix la Chapelle i 800-talet, sexualiserades detta och andra kultiska, kollektiva och sociala begrepp.
Incontinentia syftar alltså på sperman, som skall innehållas. Alltså återigen någonting man kan lära sig – inte det sena 1900-talets essentiella identitet.
Det handlar om gnosticistiska idéer från Hellenismens Alexandria om att mannens (= den manlige akademikerns) själ är identisk/tvilling med Det Högsta Väsendet.
Q har ingen sperma. Det är detta som åsyftas när det ibland sägs att hon inte har någon själ. Det är alltså att hon inte har någon sperma/själ som har fastlagts av flera kyrkomöten...
DHV är Världsanden, den som inte är person och inte har skapat Jämmerdalen – det har den mörkhyade, tjockläppade, krullhårige, dumme, osv. Demiourgos.
Allting är en ständigt fortgående emanation; samtidigt avlägsnande/förgrovning/försämring från DHV, "den orörlige röraren".
Väldigt mycket mer än vi förstår av europisk kristendom i 2:a årtusendet handlar alltså egentligen om Högsta Väsendet (Brahman), merit, karma och mocksha.

Abstinenserna
Mest långlivade har abstinenslärorna varit.
Den nuvarande konflikten i kyrkoorganisationerna (värst den Anglikanska, som knappast längre är Gemenskap och verkar kunna komma att sprängas i Egypten den 23/10) handlar om dödsryckningarna.
Icke tvål och vatten (jfr Isabella-färgad: Drottning Isabel den förskräckliga av Kastilien lovade sin gud – fråga mig icke vem denne kan ha varit – att hon icke skulle byta särk, förrän Granada hade fallit! Det tog ett par år...), icke dryck, icke föda, icke sex.
I den ordningen. Som instrumentellt frälsande prestation/merit.
Every sperm is sacred, som Monty Python sjunger.

Fantom-bilder
Vad jag skulle vilja titta mer på, är hur dessa fantom-kategorier (som alltså är artificiella och inte finns utanför idévärlden) blir till.
Vilka är ingredienserna? De är ju parallella och förändras tillsammans, på något sätt. Enligt vilka principer? Vilka mänskliga behov ligger bakom? Gruppdynamik, förstås – men hur???
Och hur kan fantom-kategorierna vara så effektiva? Ja, effekten och användbarhet beror av deras otydlighet.
Men hur kan alla veta att fantom-karakteristikon "krokig näsa" betyder just en sak och inte något annat? För de flesta har ju inte krokiga näsor...
Ända "vet" alla vad fantom-bilden står för. Och får värja sig mot bildens avsedda triggnings-effekt; mot den aggressivitet som skall utlösas av fantom-bilden.
Förklara detta, den som kan!

Inga kommentarer: