söndag, oktober 26, 2008

Lite om översättningar, Bud och 1 Kor 6:9-11. Del 2.

Den sken-kristnade varianten av dessa förunderligheter kallas Traducianism: hur Adams Synd (= Imperiets o-lydnad) ärvs från generation till generation genom mannens säd/själ (kvinnan – Eva – har ju inte något med avlandet att göra: hon är bara käril), jfr f.d. ny-platonisten, manichéen, m.m. Augustinus’ med alla konversionerna (och ty åtföljade "Bekännelser") skapelse-fientliga tankar om en Ursprunglig synd hos människan (som alltså ärvs från ”gamle Adam” genom Sperman).

”Den naturliga brukningen” i 1546 är således att göra barn (vilket ansågs tillåtligt för ”själiska” människor, vilkas barn ändå bara skulle kroppsarbeta så att de kunde försörja celibatärerna och furstarna). ”O-natur-ligt” (= abstrakt begrepp, dvs. 1100-tal och Scholastik) var sex för nöjes skull.

Händerna på täcket, barn! Änglarna gråter!

Märk ändå, att det står ”sin villas tilbörliga lön” (hä antimistían än äde är ett positivt ord), inte ”synd” eller ”straff”... Och det är korrekt översatt (ju äldre en översättning är, desto tillförlitligare!).

Ingen före 2:a årtusendet ansåg att kvinnorna i vers 1:26 kunde vara lesbiska (ingen de första 400 åren), utan att de ”brukades” analt. Skuldbeläggandet här; att quennorna är grammatikalisk subjekt trots att de i själva verket är o b j e k t - och har ingenting att säga till om - är normalt för både 1:a och 2:a årtusendenas hierarkiskt ned-värderande ny-platonistiska akademiker.

Men nuvarande Rom 1:26-27 kan inte ha något med Paulus själv att skaffa, utan måste av idéhistoriska skäl anses vara minst 100 år yngre; antagligen platonisten Clemens av Alexandria omkring 180.

Varken 1 Kor 6:9-11 eller parafrasen i alias 1 Tim 1:10 (ett av de pseudo-epigrafiska Pastoralbreven). Förfalskningar från antagligen Smyrna, efter gamle Biskop Polykarpos' martyrdöd år 157 eller 158 eftersom det talas om bliskopsval – men med motsatta värderingar från Paulos själv: Ja till krigstjänst (= Bacchus-kult) och Olympiska spel (= Zeus-kult), och, inte minst, slavens och kvinnans sociala åter-underordning i Församlingen, osv) i den sk ”Reformationsbibeln” har emellertid med 1500-talet att skaffa, utan är som vilken som helst ”Dynamic Equivalence”-förfalskning efter Revised Standard Version 1948/1952, i dess Romerskt katolska version 1972 – med imprimatur, godkännande från Rom...

Man har rätt att undra hur Svenska Bibelsällskapet vill ha med detta att göra – men 1981 och 2000 är sannerligen inte bättre än RSV.

Dagens skrik på Textus receptus gäller i verkligheten USA och den s.k. Authorised Version av den bisexuelle King James’ Bibelkommission 1611, som ändrade namnet Jacob till James för att behaga Majestätet (ytterligare förändringar i 1780-taloet).

Riktiga Red Neck-jänkare använder nämligen inte Revised Standard Version 1948/1952, ty den är kommunistisk (= den hade röda pärmar ;=) Man vill alltså ha Textus receptus i stället.

Men KJV är inte Textus receptus (som manipulerades av Erasmus och grabbarna: de Byzantinska tilläggen klippptes bort och 1100-talets Parisiska tillägg klipptes in - så ingen kan säga att de inte var medvetna om vad de gjorde ;=), och har inte så mycket med den att göra som med Scholastikens Versio vulgata.

Vad det står i 1546:

Weten j icke, at the oretferdighe icke skola erffua Gudz Rike?

Farer icke wille, hwarken bolare, eller affgudha dyrkare, [båda 2:a Budet; Luthers 1:a]
eller hoorkarla, eller the weeklingar, eller drengiaskendare, [alla 7:e Budet; Luthers 6:e]
eller tiwffuar, [8:e Budet; Luthers 7:e]
eller girighe, [10:e Budet; Luthers 10:e och 9:e]
eller drinkare, eller hädhare, eller röffuare, [dessa är inte bibliska begrepp, men kan inordnas under 10:e Budets Epithumía; Girighet, om man så vill]
skola erffua Gudz Rike.

Och thetta woren j somlighe, men j ären afftwaghne, j ären helghadhe, j ären retferdigadhe genom Herrans Jesu nampn, och genom wår Gudz Anda.

Jämför med 1917, 1981 och 2000!

Skall vara:

Var så säkra! Varken ”män som går till sakralt prostituerade” eller avgudadyrkare [båda 2:a Budet; Kult]
eller trolösa (hushållsmedlemmar) eller slappa (Husbönder) eller manliga sängkamrater (hos företrädesvis kvinnor) [alla 7:e Budets trohet mot Huset]
eller människotjuvar (för slavhandeln) [8:e Budet]
eller (ekonomiskt) ohederliga, [10:e Budet];
inte stoffmissbrukare, inte förtalare och inte heller försnillare [dessa är inte bibliska begrepp, men kan inordnas under 10:e Budets epithumía; Girighet, om man så vill]
kan vara delaktiga i Guds Rike (= här-och-nu: Hus-Församlingen)

Observera att det inte är alla Bud som ens är med i Nya testamentet (t.ex. bildförbudet)! Annat nämns enbart negativt; som Sabbatsbudet självt! inte människan för Sabbatens skull, utan Sabbaten för människan.

Inte heller tas de kollektivt och socialt viktiga förklaringarna (olika!) till Sabbatsbudet i (5 Mose 5:14-15 och 2 Mose 20:9-11) med i de flesta katekeserna.

Men i 1 Kor 6:9-11 finns ett System (Paulos var rabbin) och det systemet är, som alltid i Bibeln (Bergspredikan, osv.), de 10 Buden.

Allt annat är kommentar, sade Rabbi Hillel.

Inga kommentarer: