onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 2.

Det nuvarande s.k. 1:a Korinthierbrevet anses bestå av två brev, ungefär 3:e Kor och 2:a Kor, som senare ihoparedigerats, och vara skrivna i Efesos vintern 54, respektive 53. Det är något bearbetat t.ex. det icke obekanta inskottet 1:a Kor 14:33b-35, anses komma från Patoralbrevens sammanhang och upplaga (New Jerome sid. 811).

Till skillnad från Markus 7:20ff är 1:a Kor 6:9-10 disponerat i Budens ordning. Men stället är ännu inte en ”syndakatalog” – sådana var inte uppfunna – utan ett evangeliskt tilltal om Dopet (v. 11 Allt detta var ni. Men nu..).

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion i stället. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

För i:a Kor kursiverar jag malakós och arsenokoîtai, alltså för NT 1981s och Bibel 2000s del, platsen där de skulle ha stått...

Transkription: 9. mä planaste! oúte pórnoi oúte eidålolátrai [2:a Budet] oúte moixoì, oúte malakoì oúte arsenokoîtai [7:e Budet] 10. oúte kléptai [8:e Budet] oúte pleonéktai [10:e Budet] ou meþusoi ou loídoroi oux árpages Basileian þeoû kläronomäsousin. 26 ord, 4 Bud, 10 begrepp.

Egen översättning: 9. Var så säkra! Varken ”män som går till sakralt prostituerade” eller avgudadyrkare [2:a Budet] eller trolösa (hushållsmedlemmar) eller slappa (Husbönder) eller prostituerade män [alla tre 7:e Budet] eller människotjuvar [8:e Budet] 10. eller giriga [10:e Budet], inte fyllerister, inte förtalare och inte heller försnillare, tar del i Guds Rike.
36 ord, 4 Bud, 10 begrepp.

Vetus latina i 100-talet översätter korrekt i övrigt, men tappar anknytningen till Buden, genom att skriva neque på alla ställen: 9. nolite errare! neque fornicarii neque idolis servientes [2:a Budet] neque adulteri 10. neque molles, neque masculorum concubitores [7:e Budet] 10. neque fures [8:e Budet] neque avari [10:e Budet] neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces, regnum Dei possidebunt.
27 ord, 4 Bud, 10 begrepp.

1917 förändrade Vetus latina enligt §10 i 1864 års nya Strafflag (i sin tur byggd på en not i Carl XII:s Bibel 1702 om ”Brott som emot naturen är”). 1911 års Lagberednings verksamhet i 1910- och 1920-talen till förfång för kvinnor och barn mottages dock som ett gudomligt ingripande: de skola inte få Guds Rike till arvedel! Ett begrepp ”privat egendom med individuell förfogaderätt” fanns dock inte förrän i 1200-talet, det kom med Roms s.k. ”kanoniska” rätt (som ville att 10% skulle testamenteras till Kyrkan…). Tidigare var Arvet kollektivt, det tillhörde släkten eskatologiskt, dvs. över tiden. 9. Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare [2:a Budet] eller äktenskapsbrytare, varken ”de som låta bruka sig till synd emot naturen” eller ”de som själva öva sådan synd” [7:e Budet], 10. varken tjuvar [8:e Budet] eller giriga [10:e Budet] inte drinkare inte smädare eller roffare skola få Guds Rike till arvedel.
43 ord, 4 Bud, 10 begrepp.

NT 1981 skiljer sig i innehållet betydligt från 1917. Två för-Moderna ord; "slappa" och "(manliga) sängkamrater", har ersatts med ett sen-Modernt begrepp: homosexualitet. 1900-talets essentialisering är tydlig i ingen som lever: 9. Låt inte bedra er! Ingen som lever i otukt eller avguderi [2:a Budet] eller hor eller malakoì oùte arsenokoîtai homosexualitet [7:e Budet], 10. i tjuvaktighet [8:e Budet] och själviskhet [10:e Budet], ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andraingen sådan får ärva Guds Rike.
35 ord, 3 fattas, 4 Bud, 9 begrepp, 1 fattas.

Den sista Statliga Bibelkommissionen har sedermera ändrat hor till horkarl; de abstrakta begreppen har alltså blivit personer igen...

Därtill har man censurerat sitt Opus 1981 genom att byta ut det i en 2000-årig text mindre lämpliga homosexualitet – ett begrepp från 1869, som ändrat betydelse 2 ggr (!) sedan dess (1890 till symmetriska begrepp ”hetero-”/”homo-” och 1966 till ”sexuell orientering som identitet) mot ”män som ligger med andra män”. Detta i konkordans med sina fabel-versioner i Bibel 2000 av Genesis 19:5 ina sungenåmeþa autoîs; så att vi får hälsa på dem (…vi skall ligga med dem), Dom 19:22 (ina gnåmen autoi: så att vi får känna honom …vi skall ligga med honom) och Lev 18:22 (kaì metà ársenos où koimäþäsä koítän gunaikós; och med en man skall du inte lägga dig i hustruns säng …Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna…) och 20:13 (Om en man ligger med en annan man som med en kvinna...).

Inspirationen torde komma från Filon av Alexandria som, (något före sin tid) försökte uppfinna Modernitetens symmetriskt/mot-satta begrepp passiv/aktiv, men naturligtvis misslyckades... och från den anti-Moderna harmen över Derek Sherwin Bailey, som 1955 i sin Homosexuality and The Western Christian Tradition, kritiserat andra årtusendets sexualisering av Sodomberättelsen, och visat att Sodomberättelsen handlade om Gästfrihet, och att sexualiseringen gick tillbaka på Hellenistisk litteratur, som aldrig varit mainstream i vare sig Judendom eller Kristendom (utom hos Filon och Josephus) – vilket ledde till att ett 45-tal referenser i Bibeln till städerna på slätten – däribland några av Jesus själv – av-sexualiserades i översättningarna.

Bibel 2000: 9. Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare [2:a Budet] eller horkarlar eller malakoì oùte arsenokoîtai män som ligger med andra män, [alla 7:e Budet] 10. inga som är tjuvaktiga [8:e Budet] eller själviska, [10:e Budet] inga drinkare, ovettiga och utsugareingen sådan får ärva Guds Rike.
34 ord, 3 fattas, 3 Bud, 1 fattas, 9 begrepp, 1 fattas.

I alias 1:a Tim 1:10 (som aldrig förr än omkring 1980 översattes lika med 1 Kor 6:9, antagligen för att 1:a Tims ord arsenokoítais är en annan form (dativ pluralis; i sängar) än 1:a Kor 6:9s ord arsenokoîtai) har även pórnos; ”män som går till sakralt prostituerade” (perversa enligt NT 1981 ; = ), blivit ”män som ligger med män” i Bibel 2000, medan osedliga i NT 1981 har blivit otuktiga...

Observera ! att betydelserna inte skall sökas utanför de stora kultiska, kollektiva och sociala Buden, de som anbefalls i NT!

2:a Budets (annan) Kult,
7:e Budets Hushåll/Gudsfolk/Hus-församling/Kristi Kropp,
8:e Budets människostöld för slavhandeln,
10:e Budets (materiella) samhällskadliga Girighet.

Orden är maskulinum imperativ. Inga äktenskaps-brotterskor!

Inga kommentarer: