onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 3

Galaterbrevet anses skrivet mellan 54 och 58. Budordsreferens-erna i 5:19-21 hänför sig till 2:a och 3:e Budet, men de övriga exemplen talar på andra århundradets vis om Församlingsdisci-plin. NT 1981 anger falskeligen Rom 1:29-31 som parallell – endast ordet eri-dos; motsättningar, är gemensamt.

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

Den alexandrinska recensionen (200-tal), i Codex sinaïticus’ 300-talsgestalt, enligt Novum:

Transkription: 19. fanerà dé estin tà érga täs sarkós, átiná estin keía porneía, akaþarsía, asélgeia, 20. eidålolatría [alla 2:a Budet], farmakeía [3:e Budet], éxÞrai, éris, zälos, Þumoí, eriÞeîai, dixostasíai, airésis. 21. fÞónoi, méÞai, kåmoi kaì tà ómoia toútois [alla 7:e och/eller 10:e Budet], à prolégå umîn, kaÞås proeîpon oti oi tà toiaûta prássontes Basileiían Þeou ou kläronomäsousin.
44 ord, 3 Bud, 15 begrepp.

Egen översättning: 19. Köttets gärningar är uppenbara; de är (sakral) prostitution, (kultisk) o-renhet, (deltagande i) mysterier, 20. avgudadyrkan [alla 2:a Budet], trolldom [3:e Budet], gräl, motsättningar, avund, harm, rivaliteter, tvedräkt, split, 21. missunnsamhet, fylleri, serenader och liknande ting [alla 7:e och/eller 10:e Budet], just så som jag redan har sagt er, ty de som gör sånt tar inte del i Guds Rike. 45 ord, 3 Bud, 15 begrepp.

1200-talets parisiska Versio vulgata byter asélgeia; (deltagande i) den Hellenistiska tidens Mysteriekulter (Bacchus-tåg och annat, ordet betyder eg. raseri) mot Scholastikens nya, i läropraxis starkt sexualiserade General- och Multisynd Luxuria (varav blott den 3:e; concupiscentia är ”sexuell"). Homicidia; mord, är ytter-ligare ett ideologiskt tillägg i Versio vulgata; att spilla sin säd var värre än mord för Forntidens Platonistiska Filosofer/Gnosticis-ter. Eftersom mannens Sperma ansågs vara identisk med Själen (det lilla nous, som i sin tur var identisk/tvilling med Världssjälen det Stora NOUS: Det Högsta Väsendet) hamnade ofödda gosse-barn i Limbo, den ort i Underjorden varifrån Saligheten kunde skådas, men ej njutas... 5:19. manifesta autem sunt opera carnis quea sunt fornicatio, imnunditia, luxuria 20. idolum servitus [alla 2:a Budet], veneficia [3:e Budet] inimicitiae, contentiones, aemulationes, irae, rixae, dissentiones, sectae, 21. invidiae, homicidia, ebrietate, comesationes et his similia [alla 7:e och/ eller 10:e Budet] quae praedico vobis sicut praedixi quoniam qui talia agunt regnum Dei non consequentur.
40 ord, 3 Bud, 15 begrepp.

1917 Enväldets och Statskyrkans sociala disciplinering blir nästan parodisk i vilt leverne. Mord står kvar, men även den skolastiska teologins luxuria finns kvar som lösaktighet... Bondetåget är i färskt minne, och bedömningen av det annalkande demokratiska genombrottet starkt negativ: ovänskap, kiv, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring … 1911 års Lagberednings oerhörda förändringar i årtusendens familjerätt till skada för kvinnor och barn godtas däremot som ett gudomligt ingripande; de skola icke få Guds Rike till arvedel: 19. Men köttets gärningar äro uppenbara: de äro otukt, orenhet, lösaktighet, 20. avgudadyrkan [alla 2:a Budet], trolldom [3:e Budet], ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, 21. missunnsamhet, mord, dryckenskap, vilt leverne och annat sådant, [alla 7:e och/eller 10:e Budet], varom jag säger eder i förväg, såsom jag redan förut har sagt, att de som göra sådant, de skola icke få Guds Rike till arvedel.
52 ord, 3 Bud, 15 begrepp.

NT 1981 och Bibel 2000 tar verkligen den sociala disciplineringen på allvar: Än en gång varnar jag er, men förhåller sig efter vanan något fritt: 5:19. ”Vad köttet ger är lätt att se”: otukt, orenhet, liderlighet, 20. avguderi [alla 2:a Budet], trolldom [3:e Budet], fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, 21. maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte del i Guds rike.
47 ord, 3 Bud, 15 begrepp.

Inga kommentarer: