onsdag, oktober 08, 2008

Syndakataloger, Del 6.

Det anti-Marcionitiska och samhällstillvända alias 1:a Tim 1:8-10 är ”höger-paulinskt”, dvs. för slavens och kvinnans sociala underordning i Församlingen. Att det är en pseudo-epigrafi från andra århundradet – kanske från Biskop Polykarpos’ krets i Smyrna – är klarlagt av F.Ch. Baur 1835. Den förste som citerar det är Polykarpos’ forne elev Ireneos av Lyon i sin Adversus haeraeus omkring 170. Det bekanta inskottet 1:a Kor 14:33-35 anses komma just från Pastoralbrevsutgåvan av Pauli brev (se New Jerome, sid. 811).

Det är skrivet som 3 ihoparedigerade brev (Titus + 1:a Tim + 2:a Tim) från Paulos till hans (alltför) välkända följeslagare Timotheos (Filémon, Apg 16:1) och den mera obekanta Titus (2:a Kor 2:13), och förutsätter både Efesos-upplagan av 7 autentiska Paulos-brev (c:a 100) och Apostolikån, Marcions gnosticistiska versioner i kronologisk ordning, c:a 140. Någon har sedermera (200 till 400) klippt i sär dem, så att de kommit i o-ordning.

Kronologin stämmer emellertid varken med de äkta breven eller med vad Lucas berättar för sin Theofilé, sin ”Kära Gudsvän” i Apg. Författaren/a är på andra århundradets vis inriktad på en populärfilosofisk ”medelklass”-moral och Församlings-disciplin, och vänder sig inte heller som Paulos brukar, till Gemenskapens medlemmar, utan till pastores; föreståndarna, episkopäs – varav 1700-talets benämning Pastoralbreven. De luktar valkampanj lång väg.

”Pastoralbreven” är skrivna på en sen Koínä, ofta ansedd som NT:s sämsta (= minst akademiska) grekiska.

1:a Tim 1:8-10 är på ett helt annat sätt än det autentiska 1:a Kor 6:9-11 systematiskt disponerat efter Buden – men saknar 3:e, 4:e och 10:e. På andra århundradets vis uppfattar 1:a Tim pórnos av-sakraliserat, som mannens sexuella trolöshet, dvs. inte som 2:a Budets (annan) Kult, utan som svek mot Församlingen.

Eftersom Blogger inte klarar Grekisk skrift ger jag en Transkrip-tion. Jag markerar också: annat ord än Textens, tillägg, ”om-skrivning”, {grekisk idiomatism}, [svensk idiomatism].

Den alexandrinska recensionen (200-tal), i Codex sinaïticus’ 300-talsgestalt, enligt Novum:

Transkription: 1:9 eidås toûto, óti dikaiå nómos où keîtai anómois [1:a Budet] de kaì anupotáktois, asebési kaì amartåloîs, anómois kaì bebälois [2:a Budet], patrolåais kaì mätrolåais [4:e Budet], androfónois [5:e Budet], 10. pórnois, arsenokoítais [7:e Budet] andrapodistaîs [8:e Budet], pseústais, epiórkois [9:e Budet], kaì eí ti éteron tä ugiainoúsä didaskalía antíketai.
33 ord, 7 Bud, 14 begrepp.

Egen översättning: 1:9 Hör alla! Lagen stadgas inte [för] Rättfärdiga, [utan för] ”Laglösa” [1:a Budet] liksom [för] asociala och missanpassade och syndare och vanvördiga [2:a Budet], fadermisshandlare och modermisshandlare [4:e Budet], dråpare [5:e Budet], 10. torskar, prostituerade män [7:e Budet], människohandlare [8:e Budet], lögnare och menedare [9:e Budet], och vad annat som kan vara mot den sunda Läran.
34 ord, 7 Bud, 14 begrepp.

Versio vulgata byter c:a 1200 4:e Budets misshandel mot mord; det blir 3 cidis i rad… och tappar mysteriöst 8:e Budet – den europeiska slavhandeln var tydligen tabu… 5:9 sciens hoc quia iusto lex non est posita, sed iniustis et non subditis, impiis et peccatoribus sceleratis et contaminatis [1:a Budet], patricidis et matricidis [4:e Budet] homicidis [5:e Budet] 10. fornicariis, masculorum concubitoribus [7:e Budet],andrapodístais [8:e Budet], plagiaris, mendacibus periuris [9:e Budet] et siquid aliud sanae doctrinae adversatur.
35 ord, 6 Bud, 1 fattas, 13 begrepp.

1917 är nästan parodiskt statskyrklig i dem som trotsa lag och myndighet och kombinerar Versio vulgatas gnosticistiskt/ skolastiska världsbild att sädens spillande är värre än mord med §10 i 1864 års Strafflag om Brott som emot naturen är. Onaturlig vällustsynd är den första uttalat homo-sexualiserade översättningen av 1:a Tim 1:10. 1:9 och om man förstår detta, att lagen är till icke för rättfärdiga människor, [utan för] dem som trotsa lag och myndighet [1:a Budet], [för] ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor [2:a Budet], fadermördare och modermördare [4:e Budet kollapsat med det 5:e – men fadermördare var en stärkkrage], 10. för dem som öva otukt och onaturlig vällustsynd [7:e Budet], [för] dem som äro människosäljare [8:e Budet], lögnare, menedare [9:e Budet], eller något annat som strider mot den sunda läran –
54 ord, 5 Bud, 2 fattas, 13 begrepp.

NT 1981 vanställer sedan ytterligare: 1:9 och tänker på att den inte är till [för] rättfärdiga [utan för] dem som lever utan lag och ordning [1:a Budet], [för] gudlösa och syndare, hädare och förnekare [2:a Budet], [för] dem som bär hand på sin far eller mor [4:e Budet], för dråpare [5:e Budet],
10. [för] osedliga och perversa [7:e Budet], [för] människotjuvar [8:e Budet], lögnare och menedare [9:e Budet], och allt annat som strider mot den sunda läran. 48 ord, 7 Bud, 14 begrepp.

Inga kommentarer: