onsdag, september 07, 2005

Activist judges

Med anledning av vakanserna i USAs Högsta Domstol, vill jag kommmentera uttrycket “activist judges” en smula.

Det är ett ord man ofta hör, nämligen från dem som inte önskar (fler) federalt beslutade förändringar i det amerikanska samhället, än vad som redan varit de senaste 50 åren (och den senaste vec-kan visar verkligen att sådana behövs).

Uttrycket förutsätter en absolut och skarp skillnad mellan lagstift-ning och tillämpning.

Men rätts-tillämpning innnebär också alltid rätts-utveckling.

Utrycket förutsätter dessutom "lagstiftning" som norm. Men histo-riskt sett är lagstiftning en mycket sen företeelse. Rättskipning skedde under tusentals år lokalt, genom en praxis i stam, klan och familjesammanhang (häradet).

“Stiftad” lag uppkommer med Staten, alltså för Europas del reellt först i Kejsar Justinianus' Byzantinska Rike i 500-talet. Detta och dess statsideologi Ny-platonismen, var sedan inspiration för de Karolingiska Rikena (Tyska Riket, Frankrike) och inte minst för den svenska kungamakten, alltsedan tidig medeltid.

Majestas-principen kan sammanfattas: Majestätet är enda subjekt i Samhället och har alltid rätt, undersåten är ett objekt för god makt-utövning, kyrka och stat är regalier; instrument för Majestätets styrelse.

Det förmoderna samhället var tvärtom lokalt och regionalt baserat och bestod av olika Subjekt i Samhälle; länder, klaner, kyrka, stånd, städer, korporationer, härad, socknar.

Majestasprincipen segrade med 1600-talets "natur"-rättsliga Envälde och blommade i 1900-talets rättspositiviska Folkhem.

De älsta kodifierade lagarna (landskapslagarna) från 1200- och 1300-talen hänvisar däremot till “Lagen” som någonting utanför dem själva; nämligen (lokal)samhällets allmänna rättsmedve-tande.

Det är inte bokstaven och inte pergamentet som är Lag.

“Stiftad” lag får vi i större utsträckning från Gustaf I, och då oftast i form av Kongl. Breff, Ordningar, Placat, Cirkulär, osv.

Rättstillämpning - som alltså äldst skedde i klanens regi i Härads-tinget, som var både politiskt och judiciellt - innebär alltid också rättsutveckling, oavsett om lagens gränser hävdas eller flyttas. Det går helt enkelt inte att undvika.

Alltså; en sådan skillnad/gräns mellan lag och rätt, mellan stiftning och tillämpning, som det anti-moderna uttrycket “activist judges” förutsätter, finns inte och kan inte finnas. Särskilt inte i USA som har ett system med en genomförd maktdelning, där domstolarna granskar “lagstiftningens” förenlighet med Lagen.

Det politiska uttrycket “activist judges” kommer mycket riktigt från dem som fått stryk i Högsta Domstolen de senaste 50 åren, alltsedan Rose Parks vägrade resa sig från sin plats i bussen…

Och detta är inte minst aktuellt nu, sedan domaren Rehnquists död, som själv personligen i 1960-talet stått utanför vallokaler och hindrat icke-vita medborgare att bruka sin konstitutionella rösträtt.

Uttrycket “activist judges” handlar alltså reellt inte om att domstolar alltid både tillämpar och utvecklar lagen, utan om i vilken riktning denna utveckling skall gå.

Torsdag 8/9 2005
En illustration till ovan sagda får vi idag, när det meddelas från California att Terminator skall bli Discriminator...

Californiens Kongress röstade nämligen igår igenom en lagändring som tar bort kön som rekvisit i äktenskapslagstiftningen. Alltså säger idag Guvernören Schwartzeneggers taleskvinna, att han kommer att använda sitt veto mot denna lag.

Anledningen är att frågan om homosexuella skall omfattas av äktenskapslagstiftningen besvarades nekande i valet för 5½ år sedan:

Vi kan inte ha ett system där folket röstar och Lagstiftande församlingen omintetgör valet.

Och det är ju just det man har i USA - och det är också därför Guvernören har ett veto...

Gubernator vill i stället att Californiens Högsta Domstol skall avgöra:

"The governor believes the matter should be determined not by legislative action — which would be unconstitutional — but by court decision or another vote of the people of our state."

Nyss var det Activist judges som var "unconstitutional" - nu är domarna bra, men lagstiftarna fel...

När Far super är det rätt!

http://www.latimes.com/news/local/la-me-marriage8sep08,0,7314785.story?coll=la-home-headlines

Inga kommentarer: